Urban waste to energy (WTE) plants: A social analysis