Neutron lifetime puzzle and neutron–mirror neutron oscillation