Breaking symmetries on tessellation graphs via asynchronous robots