A renal metastasis from primary peripheral chondrosarcoma presenting as spontaneous retroperitoneal hematoma