Slang, language or metalanguage? On the fleetingness of words. Slang, język czy metajęzyk? O przemijalności słów