Chronic urticaria and thyroid autoimmunity: a meta-analysis of case–control studies