SOIL VIBRATION ANALYSIS DUE TO THE RAIL BOGIE MOTION