Synthesis of enetiomeriacally pure alfa-ethyl, alfa-vinyl and alfa-ethynyl 3,3,3-trifluoro alaninates