Otite sierosa ed adenoidectomia: nostra esperienza