Seismic protection of sliding-rocking non-symmetric rigid blocks through base isolation