5-azacytidine prevents transgene methylation in vivo