Alexithymia and dream recall upon spontaneous morning awakening