Symmetric distribution of lupus erythematosus tumidus on the elbows