Laparoscopic splenectomy: analysis of our experience