The karyotypes of three Tuber species (Pezizales, Ascomycota)