[(2,2-Dimethyl-4-methylene-4H-1,3-dioxin-6-yl)oxy]trimethylsilane