Maurizio Balistreri, Superumani, Torino, Express, 2011